Hur funkar ett reningsverk?

Ett reningsverk är en form av anläggning där avloppsvattnet från alla hus och lokaler i närheten av anläggningen kommer in för att renas innan det sedan släpps ut i naturen. Avloppsvattnet distribueras med hjälp av traditionellt avloppsreningsverk och kloaker till reningsverket. I de traditionella reningsverken så brukar man säga att reningen sker i tre olika steg, mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Image result for Slamsugning Stockholm

Mekanisk rening

Det första steget är alltså den mekaniska reningen. Under denna fasen i reningen så syftar processen till att man ska avlägsna allt fast material ur avloppsvattnet såsom hår, papper, snus och annat skräp som skulle kunna störa processen i de senare stegen i reningsverkets anläggning. Detta är också viktigt för att undvika stopp i rör och andra system inne i själva anläggningen. Man använder sig bland annat av något som kallas för rensgaller vilket är ett sätt för att avskilja de fasta föremålen från avloppsvattnet. Det fasta avfallet skickar man sedan vidare för förbränning eller till närmsta soptipp för återvinning.

 

En del reningsverk använder sig även av något som kallas för sandfång vilket är när man använder sig av sand eller grus och hårda partiklar för att sedimentera allt mindre biologiskt material från vattnet vilket även hjälper att minska luktproblem.

 

Biologisk rening

 

Under den biologiska reningen så är målet att med hjälp av mikroorganismer ska man sedan bryta ner och koncentrera diverse organiskt material som är i löst i avloppsvattnet och som inte är möjligt att sedimentera bort. Detta kan man lyckas göra genom att bland annat minska antalet näringsämnet i vattnet vilket är organismernas föda, detta leder tillslut till att de flesta organismerna dör ut.

 

I större luftningsbassänger får bland annat bakterier och protozoer bryta ner till ett sorts biologiskt material. Det är under denna del som slam uppstår vilket sedan skickas vidare till någon form av slamhantering. Det renade vattnet leds sedan vidare till ett kemiskt reningssteg. Om du inte har hört om slam förut så har du förmodligen hört talas om Slamsugning Stockholm vilket är företag som erbjuder hjälp vid behov av rening och bortforslning av slam.

 

Man använder sig bland annat av någon som kallas för luftning vilket är när man använder sig av luft för att se till att mikroorganismerna förbrukar det organiska materialet som finns i vattnet. 

 

Ett vanligt förekommande sedimenterings problem är något som man brukar kalla för slamsvällning vilket uppstår på grund av filamentbildande bakterier. Detta leder till att slammet inte blir tillräckligt kompakt vid sedimenteringen vilket i sin tur gör att slam följer med utgående vattnet vilket senare kan överbelasta efterföljande filtrering steg.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>